Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

3TU informeert Kamp over onderzoeksfinanciering

vrijdag, 11 januari 2013
Het dagelijks bestuur van de 3TU.Federatie sprak 11 januari 2013 met minister Kamp over de ontwikkeling van onderzoeksfinanciering bij de drie technische universiteiten.

Aanleiding was de zorg van de TU’s voor de omvang, kwaliteit en internationale positie van het fundamenteel technologisch onderzoek in Nederland. De TU's gaven aan dat  financiering van het onderzoek onder druk staat.  Teruglopende bestedingen door bedrijven en het wegvallen van subsidies zijn daarvoor in de ogen van de 3TU.Federatie belangrijke oorzaken. Daarnaast kosten de overgang naar het Topsectorenbeleid en op Europees niveau de aanloop naar het Horizon 2020 programma extra voorbereidingstijd waardoor nieuwe middelen pas wat later loskomen. De 3TU.Federatie acht het van belang dat de hiermee  samenhangende reductie van jonge onderzoekers niet tot een negatieve spiraal leidt van minder impulsen en aantrekkelijkheid voor wetenschappelijk toptalent.  Met minister Kamp is besproken welke mogelijkheden er zijn om dit type onderzoek, dat van groot belang is voor de economische activiteiten van de toekomst, op een goed peil te houden. 

De minister en de 3TU.Federatie zijn gezamenlijk van mening dat het ingezette Topsectorenbeleid van belang is voor het economisch herstel van Nederland en zal bijdragen aan het handhaven van de top 5 positie in de lijst van meest concurrerende economieën. Onderdeel van het topsectorenbeleid zijn extra middelen voor fundamenteel onderzoek (M€ 150 per jaar), programmering van NWO middelen (M€ 275 per jaar) voor topsectoren en een extra stimulans voor publiek-private samenwerking in de vorm van een TKI-toeslag (M€ 200 per jaar). Een deel zal worden ingezet om succesvol te zijn in de acquisitie van middelen uit Europa.

Deze stimulering van het onderzoek zal naar verwachting ook bijdragen aan de onderzoeksfinanciering bij de drie TU’s. Met name STW wordt gezien als zeer goed geëquipeerd om in de programmering van fundamenteel onderzoek in het kader van het topsectorenbeleid een rol te spelen.

Afgesproken is om de 3TU.Federatie te informeren over en waar mogelijk te betrekken bij het bepalen van de wijze waarop deze middelen ingezet zullen worden. Een volgende bijeenkomst wordt voorzien voor begin april.