Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Organisatie

De stichting 4TU.Federatie bestaat uit verschillende organen. Hieronder een beschrijving van de belangrijkste onderdelen van de 4TU.Federatie.


Organisatie

Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door alle leden van de vier Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Het AB stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur het meerjarenplan, het jaarplan en het jaarverslag van de stichting vast.


Secretaris 4TU.Federatie
Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
 secretaris@4tu.nl
 06 83 22 50 59

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de vier voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten: prof.dr. V. Subramaniam (UT, voorzitter), prof.dr.ir. Tim van der Hagen (TU Delft), Drs. Robert-Jan Smits (TU/e) en Dr. ir. Sjoukje Heimovaara (WUR). Het DB is belast met het besturen van de stichting. Het DB besluit over voorstellen en adviezen van de Bestuurscommissies onderzoek, onderwijs en valorisatie. Het geeft op advies van de bestuurscommissies, goedkeuring aan plannen, begrotingen en verantwoording van besturen van de operationele onderdelen van de 4TU.Federatie.
 De 4TU.Federatie wordt vertegenwoordigd door het DB.prof.dr. V. Subramaniam
UT, Voorzitter 4TU.Federatie
prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen
TU, Delft
Drs. R.J.H.M. Smits
TU/e
Dr. ir. Sjoukje Heimovaara
WUR

Bureau

De 4TU-secretaris adviseert bestuur en bestuurscommissies en draagt bij aan de strategische beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie. De 4TU-secretaris is tevens verantwoordelijk voor het 4TU-marketing- en communicatiebeleid. Daarnaast heeft de secretaris een belangrijke rol in de externe vertegenwoordiging van de federatie.

De 4TU-projectleider ondersteunt de bestuurlijke processen binnen de 4TU-federatie en de bestuurscommissies. Verder is de projectleider contactpersoon voor alle 4TU-communicatie.

Dr.ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
Secretaris 4TU
06 83 22 50 59
Sandra Nienhuis
Coordinator 4TU
Quirine van der Klooster
Communicatieadviseur 4TU

Bestuurcommissie Onderzoek

Onder de noemer ‘4TU.Onderzoek’ is de bestuurscommissie Onderzoek verantwoordelijk voor de planvorming en samenwerking van 4TU op onderzoeksgebied en ziet zij toe op het functioneren van de 4TU.Centres en hun besturen. 4TU.Onderzoek wordt gevormd door de portefeuillehouders Onderzoek van de Colleges van Bestuur van de vier Technische Universiteiten.prof. S.K. Lenaerts
TU/e, voorzitter
prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen
TU Delft
prof.dr.ir. A. Veldkamp
UT
prof.dr. C. Kroeze
WUR

Bestuurcommisie Onderwijs

Onder de noemer ‘4TU.Onderwijs’ is de bestuurscommissie Onderwijs verantwoordelijk voor de planvorming en samenwerking van de 4TU op onderwijsgebied en ziet zij toe op het functioneren van de onderwijscentra (4TU.CEE en 4TU.SAI) en hun besturen. De coördinatie van 4TU.Onderwijs is in handen van de portefeuillehouders Onderwijs van de Colleges van Bestuur van de vier Technische Universiteiten.prof.dr.ir. A. Veldkamp
UT, voorzitter
Prof.dr. R.F. Mudde
TU Delft
Prof.dr. S.K. Lenaerts
TU/e
prof.dr. C. Kroeze
WUR

Bestuurcommisie Valorisatie

In de Bestuurscommissie Valorisatie hebben zitting de portefeuillehouders Valorisatie van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Deze commissie is belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op gebied van kennisvalorisatie in het centre 4TU.IMPACT.


Drs. R.J.H.M. Smits
TU/e
Chair
Prof. dr.ir. Tim van der Hagen
TU Delft
Prof. Dr. Vinod Subramaniam
UT
L.A.C. Buchwaldt
WU