Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

24 faculteiten van 4TU en RUG bundelen krachten in integraal plan om technieksector te versterken

woensdag, 1 februari 2023

Vandaag hebben de techniekdecanen van de vier Technische Universiteiten (4TU) en de Rijksuniversiteit Groningen een Integraal Sectorplan Techniek ingediend bij het Ministerie van OCW. De ambitie van het plan is een versterking van de technische wetenschappen om zodoende de juiste kennis te kunnen bieden voor het oplossen van de urgente maatschappelijke transities. Voor de realisatie van de plannen is een bedrag van 40 miljoen per jaar gereserveerd. Bekijk het Sectorplan Techniek hier.

Het afgelopen jaar heeft een delegatie van techniekdecanen van de vier Technische Universiteiten (TUD, TU/e, UT en WUR) en de RUG – die als algemene universiteit ook een aantal ingenieursopleidingen verzorgt - samen met hun achterban uit 24 verschillende faculteiten aan een integraal sectorplan techniek gewerkt. De ambitie van het sectorplan is om zowel de construerende technische wetenschappen (onder meer werktuigbouwkunde, elektrotechniek en civiele techniek) als de ontwerpende ingenieurswetenschappen (onder meer industrieel ontwerpen, bouwkunde en technische bestuurskunde) te versterken, waarbij met name aandacht uitgaat naar een multidisciplinaire aanpak en zogenaamde cross-over opleidingen zoals die op het gebied van medische technologie, duurzame voedselvoorziening en robotica.

Henri Werij, voorzitter van het techniekdomein en decaan Luchtvaart en Ruimtevaartechniek aan de TU Delft zegt over de aanpak van het sectorplan:  "De grote uitdagingen op onder andere gezondheid, duurzaamheid en voeding, waar we als maatschappij momenteel voor staan, vragen een discipline-overschrijdende aanpak en dat is precies wat we met dit nieuwe sectorplan in gang willen zetten."

De secretaris van 4TU, Marjolein Dohmen - Janssen,  is verheugd over de manier waarop het sectorplan tot stand is gekomen.  "Wij zijn enorm trots op dit integrale plan waaraan de techniekdecanen van zoveel verschillende faculteiten hebben bijgedragen. Dit heeft geresulteerd in een sectorplan waarin de belangen van alle technische disciplines goed zijn vertegenwoordigd."


“De grote uitdagingen op onder andere gezondheid, duurzaamheid en voeding, waar we als maatschappij momenteel voor staan, vragen een discipline-overschrijdende aanpak en dat is precies wat we met dit nieuwe sectorplan in gang willen zetten.”
Henri Werij
Voorzitter techniekdomein en decaan Luchtvaart en Ruimtevaartechniek TU Delft


Overzicht van alle technische disciplines


Complexe maatschappelijke vraagstukken

De technische wetenschappen initiëren innovaties en zijn de motor achter grote transities op het gebied van energie, voedsel, gezondheid en digitalisering. Het versterken van de technische wetenschappen is noodzakelijk om de juiste oplossingen te kunnen bieden voor deze maatschappelijke transities en om voldoende talent te kunnen opleiden met de juiste kennis die hiervoor nodig is.

De maatschappelijke transities en daaraan verbonden vraagstukken zijn ongekend in complexiteit en hangen met elkaar samen. Om er een paar te noemen: Hoe versnellen we de energietransitie? Hoe kunnen we een groeiende wereldbevolking van voldoende gezond voedsel voorzien zonder roofbouw te plegen op de aarde? En hoe beschermen we onze in toenemende mate digitaal wordende elektriciteitscentrales, luchthavens en democratische processen tegen hackers? Dit zijn allemaal thema’s die nauw met elkaar samenhangen en waarin nieuwe technologieën èn mensen die hierin zijn opgeleid een essentiële rol spelen.


“Wij zijn enorm trots op dit integrale plan waaraan de techniekdecanen van zoveel verschillende faculteiten hebben bijgedragen. Dit heeft geresulteerd in een sectorplan waarin de belangen van alle technische disciplines goed zijn vertegenwoordigd.”
Marjolein Dohmen-Janssen
Secretaris 4TU.Federatie

Meer over het sectorplan

Het Ministerie van OCW heeft 200 miljoen per jaar gereserveerd voor investeringen in het hoger onderwijs, waarvan 40 miljoen per jaar is voorzien voor het domein Techniek. In het eerste Sectorplan Techniek (gestart in 2019) waren alleen de construerende wetenschappen opgenomen, in dit tweede Sectorplan zijn ook de ontwerpende ingenieurswetenschappen en cross-over opleidingen opgenomen, omdat deze een grote rol spelen in het ontwikkelen van de juiste oplossingen voor de maatschappelijke transities.

De komende maanden zal de Nationale Commissie Sectorplannen de door de domeinen Bèta, Techniek, Medisch en Sociale en Geesteswetenschappen ingediende plannen evalueren en de minister adviseren over de uiteindelijke toekenning van het geld.